Friday, October 22, 2010

Posisi Ahlussunnah dalam Polemik tentang Imam Mahdi

Penulis: Al Ustadz Muhammad Umar As Sewed

Dalam menanggapi berita-berita tentang munculnya Imam Mahdi, manusia terpecah menjadi tiga golongan. Pertama, golongan tafrith (pengingkar) seperti mu’tazilah da para rasionalis. Kedua, golongan ifrath (berlebihan) yang muta’ashib dan mengaku-aku bahawa Imam Mahdi dari golongan mereka seperti Syi’ah dan sejenisnya. Sedangkan ketiga adalah yang tengah-tengah antara keduanya iaitu ahlus sunnah yang menyatakan sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih tentangnya.

Golongan Tafrith
Golongan yang mengingkari akan munculnya Imam Mahdi sebahagian besar mereka kerana terpengaruh ucapan Ibnu Khaldun yang mendlaifkan hadits tentangnya. Padahal dia sama sekali bukanlah pakar ilmu hadits. Ia berkata: “Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para imam tentang Imam Mahdi akan keluar pada akhir zaman tidak lepas dari kritikan-kritikan, kecuali sedikit atau lebih sedikit lagi. (Muqaddimah Tarikh, Ibnu Khaldun, jilid I, hal. 574)

Ucapan Ibnu Khaldun ini menunjukkan bahawa dia mengakui bahawa diantara hadits tersebut ada yang selamat dari kritikan, namun sedikit sekali. Kita katakan meskipun hanya ada satu hadits yang selamat dari kritikan tersebut, maka cukup itu sebagai dalil tentang akan muncul Imam mahdi di akhir zaman.

Termasuk pengingkar adanya berita ini adalah Muhammad Rasyid Ridla dan yang sejenisnya. Ia berkata: “Ada pun pertentangan antara hadits-hadits tentang Imam Mahdi sangat jelas dan kuat. Dan untuk menjamakkanya sangat sulit, sementara pengingkarnya sangat banyak dan kerancuannya sangat tampak.Oleh kerana itu dua Syaikh (Bukhari dan Muslim) tidak memasukkannya dalam kitab-kitab mereka. (Tafsir al-Manaar, juz 9, hal. 499).

Kemudian Rasyid Ridla mencontohkan pertentangan tentang Imam Mahdi antara sunni, Syi’ah dan kelompok-kelompok lainnya, seraya berkata: “Sesungguhnya ta’ashub golongan yang terjadi pada Alawiyah, Abasiyah dan Farisiyah memiliki peranan yang besar dalam pemalsuan hadits-hadits tentang Imam Mahdi. Masing-masing kelompok mengaku kalau Imam Mahdi dari kelompoknya …dan seterusnya. (Tafsir al-Manaar, juz 9, hal. 499).

Bantahan terhadap Golongan Tafrith
Ucapan-ucapan di atas telah dibantah oleh para ulama ahlus sunnah dari beberapa sudut:
1. Adapun ucapan Rasyid Ridla tentang pertentangan antara hadits-hadits, maka itu terjadi pada hadits-hadits yang dlaif dan palsu. Adapun pada hadits yang sahih tidak ada pertentangannya. Alhamdulillah.
2. Perselisihan sunni dengan syi’ah tidak dapat dianggap sebagai ikhtilaf dan pertentangan, kerana kesesatan Syi’ah telah nyata hingga oleh para ulama tidak diperhitungkan lagi.
3. Sedangkan pemalsuan hadits dan ta’ashubnya beberapa golongan, telah diketahui dan dipisahkan oleh pakar-pakar ahlu hadits.
4. Lagi pula apakah dengan adanya hadits-hadits dlaif dan palsu tentang Imam Mahdi ini, membuat kita harus meninggalkan hadits-hadits yang shahih?
5. Pakar-pakar ahlu hadits telah menyatakan bahawa hadits-hadits ini shahih bahkan mutawatir (Lihat edisi yang lalu)
6. Adapun jika Bukhari dan Muslim tidak memasukkan dalam Shahih-nya, bukan bererti haditsnya dlaif. Kerana Imam Bukhari sendiri telah menshahihkan beberapa hadits di luar kitab Shahih-nya.

Berkata Ibnu Katsir: “Sesungguhnya Bukhari dan Muslim tidak memasukkan seluruh hadits-hadits shahih dalam kitabnya. Bahkan beliau berdua telah menshahihkan hadits-hadits yang bukan di dalam kitab Shahih-nya sebagaimana dinukil oleh Tirmidzi dan lainnya bahawa Bukhari telah menshahihkan hadits-hadits di luar kitabnya, seperti dalam Sunan dan lainnya. (al-Ba’itsul Hatsis, hal. 25) (Diringkas dari Asyrathu as-Sa’ah, hal. 269-270)

Golongan Ifrath
Sebaliknya kaum Syi’ah mengaku-aku Imam Mahdi yang akan muncul pada akhir zaman adalah dari golongannya. Mereka mengatakan bahawa ia sudah lahir, namanya Muhammad bin al-Hasan al-Askari al-Muntadhar dari turunan Al Husain dan masuk ke gua Saamirra ketika berumur lima tahun. Kemudian mereka menunggunya setiap saat dengan memanggil-manggil namanya di depan gua tersebut.

Ucapan para ulama tentang pendapat Syi’ah
Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam kitabnya al-Manarul Munif ketika berbicara tentang Imam Mahdi, berkata: ”Beliau adalah seorang dari kalangan ahlul bait Nabi صلى الله عليه وسلم dari keturunan Hasan bin Ali رضي الله عنه, akan keluar di akhir zaman ketika dunia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman, kemudian Ia memenuhinya dengan kebaikan dan keadilan. Mejoriti hadits-hadits menunjukkan yang demikian…”.
Kemudian beliau berkata: ”Adapun Rafidhah Imamiyyah memiliki ucapan lain, iaitu: Al Mahdi adalah Muhammad bin Al Hasan Al-Askari Al Muntadhar dari keturunan Husain bin Ali رضي الله عنه dan turunan Al Hasan. Yang hadir di semua negeri tetapi ghaib dari pandanyan mata, masuk ke gua Saamirra ketika masih kecil, lima ratus tahun yang lalu lebih. Setelah itu tidak pernah terlihat lagi oleh mata dan tidak pernah dapat diraba berita atau jejaknya. Setiap hari mereka menunggunya, mereka berdiri dengan membawa kuda tunggangan di pintu gua dan menjerit-jerit memanggil Imam Mahdi keluar menemui mereka: “Keluarlah wahai maulana!, keluarlah wahai maulana! Kemudian mereka pulang dengan kegagalan. Demikianlah tingkah mereka setiap hari”.
Setelah itu Ibnul Qayyim berkata: ”Sungguh mereka telah menjadikan diri mereka bahan tertawaan manusia, dan menjadi cemoohan orang yang berakal”. (al-Manarul Munif, Ibnul Qayyim, hal. 151-152)

Imam Ibnu Katsier rahimahullah dalam Kitabul Fitan Wal Malahim berkata: ”Pasal, tentang Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, yang merupakan salah seorang dari khalifah-khalifah yang lurus dan imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Dia bukanlah Al-Muntadhar yang diyakini kaum Syi’ah dan diharapkan -oleh mereka- munculnya dari gua Saamirra. Kerana semua itu kenyataannya tidak ada, tidak terlihat wujudnya tidak ada pula tanda-tandanya. Mereka menganggap imam Mahdi itu adalah Muhammad bin al-Hasan al-Askari yang masuk ke gua.

Kemudian beliau berkata juga: ”Al-Mahdi akan keluar dari arah Masyriq, bukan dari gua samirra seperti anggapan orang-orang bodoh dari kalangan Rafidhah, yang menganggapnya sudah ada sekarang dan mereka terus menunggu keluarnya di akhir zaman. Sungguh ini adalah sebuah igauan dan kerendahan yang dilemparkan oleh syaitan. Kerana tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak dari kitab Al-Qur’an, tidak dari As-Sunnah, tidak dari akal yang sihat dan tidak pula dari Istihsan”. (Al-Fitan Wal Malahim, 1/29).

Al-Imam As-Safarini berkata dalam kitabnya Lawami’ul Anwar setelah menerangkan aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah tentang Imam Mahdi sebagai berikut: ”Adapun anggapan syi’ah yang mengatakan bahawa namanya Muhammad bin Al-Hasan, yakni Muhammad bin Al-Hasan AlAskari maka itu hanyalah igauan kerana Muhammad bin Al-Hasan telah mati dan warisan bapaknya telah diambil oleh pamannya Ja’far”. (Lawami’ul Anwar, juz II hal. 84)

Pendapat Ahlus Sunnah tentang Imam Mahdi
Ahlus Sunnah meyakini akan datangnya Imam al-Mahdi di akhir zaman, namun bukan seperti Al-Mahdi yang digambarkan oleh syi’ah. Ahlus sunnah meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud رضي الله عنه bahawa Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:
لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيْهِ اسْمِ أَبِي، يَمَْلأُ اْلأَرْضُ عَدْلاً وَقَسْطً كَمَ مَلَئَتْ جِوَارُ وَظُلْمًا. (رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الألالباني في مشكاة المصابيح)
Tidak akan hilang dunia hingga arab dikuasai oleh seorang dari Ahli Baitku, namanya mencocoki namaku dan nama bapanya mencocoki nama bapakku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan”(HR. Abu Dawud dalam kitabul mahdi 4/473, Tirmidzi dalam kitabul fitan bab ma ja’a fil mahdi 4505 dan beliau berkata hadits ini hasan shahih. Berkata Syaikh al-Albani: sanadnya hasan. Lihat Misykatul Mashabih 3/1501 hadits 5425).
Dalam hadits ini sangat jelas disebutkan bahawa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan namanya mencocoki nama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan nama bapanya. Berarti Imam Mahdi adalah seorang yang dilahirkan seperti manusia pada umumnya yiaitu dari seorang bapak yang bernama Abdullah, sehingga beliau dipanggil dengan nama Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad bin al-Hasan al-Asykari. (Lihat edisi yang lalu)

Nasihat untuk seluruh kaum muslimin
Kita kaum muslimin semestinya berjalan di atas jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak pula berkurang-kurangan. Tidak ekstrim, melampaui batas yang telah digariskan dan tidak pula ta’ashub mengikuti hawa nafsu hingga menolak hadits-hadits yang shahih.
Allah سبحانه وتعالى berfirman:
وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحشر: 7
…Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr: 7)
Maka jika apa yang dibawa oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada kita berupa perintah, terimalah sebagai perintah yang harus kita amalkan.

Apa yang dibawa oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam bentuk larangan, maka terimalah sebagai larangan yang harus kita taati dengan meninggalkan apa yang dilarangnya.
Demikian pula apa yang dibawanya dari berita-berita, maka harus kita terima sebagai berita yang jujur terpercaya dan harus kita imani. Seperti berita-berita dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang Imam Mahdi, Turunnya Isa عليه السلام, Dajjal dan lain-lainnya.

Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul-Nya dengan ancaman-ancaman yang berat, seperti dalam firman-Nya:
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. النساء: 115
Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (an-Nisaa’: 115)
Maka orang-orang yang diancam dalam ayat ini adalah orang yang menolak dan menentang ucapan Nabi صلى الله عليه وسلم setelah jelas baginya keshahihan hadits tersebut.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. النور: 63
…maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (an-Nuur: 63)
Bahkan Allah menafikan keimanan dari mereka yang tidak mahu tunduk kepada ucapan-ucapan dan keputusan-keputusan Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. النساء: 65
Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(an-Nisaa’: 65)
Maka yang terancam dengan ayat-ayat di atas adalah orang-orang yang tidak mahu tunduk dengan sunnah-sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم, apakah dengan menolaknya atau dengan menambahinya.

Wallahu a’lam.

(Dikutip dari bulletin Manhaj Salaf, Edisi: 67/Th. II, tanggal 17 Jumadi Awwal 1426 H/24 Juni 2005 M, judul asli Imam Mahdi, antara Ifrath dan Tafrith, penulis asli Al Ustadz Muhammad Umar As Sewed)

0 comments:

Post a Comment